LOVE

SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED

§ 1.

Søe-Lieutenant-Selskabet er en søkrigsvidenskabelig sammenslutning, og dets hjemsted er København.

SELSKABETS FORMÅL

§ 2.

Selskabets formål er:

Ved udveksling af tanker, anskuelser og oplysninger at fremme de kundskaber, som kan gavne dets medlemmer og hermed det danske søværn.

Alt, hvad der direkte eller indirekte kan bidrage til maritim og militær oplysning, vil være selskabets virksomhed vedkommende.

SELSKABETS MEDLEMMER

§ 3.

Selskabets medlemmer omfatter ordinære medlemmer og æresmedlemmer.

1. Som ordinære medlemmer kan optages:

a.      Officerer af linien i søværnet samt i Forsvarets Intendanturkorps (søværnet), dermed baggrund i en tjenestemandsansættelse ellerkontrakt om langtidstjeneste er tjenestgørende, har tjenestefrihed uden løn eller er afskediget på grund af alder eller efter ansøgning.

b.      Tjenestemandsansatte læger og tandlæger i søværnet samt orlogsprovsten og marineauditøren.

c.       Andre efter bestyrelsens forslag og efter godkendelse på § 32 – møde.

2. Indmeldelse finder sted ved skriftelig henvendelse til bestyrelsen, og enhver, der optages, er forpligtet til at forblive i selskabet mindst 1 år, for så vidt ikke afskedigelse fra tjenesten sker forinden.

3. Til æresmedlemmer kan foreslås personer, som i særlig grad har bidraget til opfyldelse af selskabets formål, eller som særlig har gjort sig fortjent af selskabet.

MEDLEMMERNES PLIGTER OG RETTIGHEDER

§ 4.

”Tiltrædende medlemmer af selskabet betaler et indskud, størrelsen af indskuddet og det årlige kontingent fastsættes på forsamlingsårets første møde (jf. § 32). Der kan fastsættes særligt, reduceret kontingent for medlemmer, der har betalt kontingent i selskabet i 40 år. Æresmedlemmer er kontingentfri.”

§ 5.

Det må anses for ethvert medlems pligt at virke til fremme for selskabets formål og virksomhed.

Anmodninger fra bestyrelsens side om at stille sig til rådighed med oplysninger om specialviden og erfaringer bør kun i særlige tilfælde afslås.

§ 6.

Da selskabets formål kun vil kunne nås, og dets fremtid kun vil være betrygget, når det vedblivende kan have uindskrænket frihed til at behandle alle emner, der kan henføres under § 2, er det ethvert medlems pligt på formandens eller forfatterens (forfatternes) henstilling at bevare fuldstændig diskretion over for udenforstående om forhandlinger, foredrag eller afhandlinger.

§ 7.

I selskabets forsamlinger er alle medlemmer lige, så rang eller stilling uden for selskabet ingen forret giver.

Alle medlemmer har lige rettigheder til selskabets ejendom, så længe de forbliver i selskabet.

 § 8.

Ved diskussion og kritik må enhver afholde sig fra alle udtryk, der kan have nærgående, personlig eller krænkende karakter.

Enhver nærgående eller personlig ytring betragtes som en fornærmelse, der ikke er rettet mod en enkelt, men mod hele selskabet.

§ 9.

Når selskabet skal træffe beslutning, og meningerne er delte, kan ethvert medlem forlange afgørelse ved afstemning.

§ 10.

Ethvert medlem har stemmeret ved selskabets afstemninger, undtagen hvad angår ændringer af selskabets love, valg af selskabets embedsmænd og æresmedlemmer samt udelukkelse af medlemmer. Til disse afstemninger har medlemmerne først stemmeret efter 1 års medlemskab af selskabet.

I tilfælde af stemmelighed ved ordinære afstemninger er formandens stemme afgørende.

Kun ved personligt møde eller ved skriftlig meddelelse til formanden kan medlemmerne udøve deres stemmeret.

11.

Skulle nogen mod forventning give anledning dertil, kan selskabet efter forslag fra mindst 10 for formanden navngivne medlemmer, ved urafstemning udelukke vedkommende fra selskabet enten midlertidigt eller for bestandigt. Til vedtagelsen kræves en majoritet på mindst 2/3 af de afgivne stemmer, dog mindst halvdelen af antallet af stemmeberettigede medlemmer.

SELSKABETS VIRKSOMHED

§ 12.

Selskabets virksomhed består i:

a.       afholdelse af møder med mundtlige foredrag eller oplæsning af skriftlige arbejder samt diskussion af disse;

b.      offentliggørelse af de under a. omhandlede arbejder;

c.       udgivelse af “Tidsskrift for Søvæsen”;

d.      fremsættelse og behandling af prisspørgsmål;

e.       afholdelse af søkrigsspil;

f.        anden virksomhed, som kan bidrage til opfyldelse af selskabets formål.

Til at deltage i den under a. og e. nævnte virksomhed kan bestyrelsen indbyde gæster. Til at overvære foredrag o.l. kan gæster dog kun indbydes med foredragsholderens (forfatterens) billigelse.

Der føres en gæsteprotokol, hvori indføres navnene på de indbudte gæster samt hvilke af disse, der har efterkommet indbydelsen.

§ 13.

Ethvert medlem har til enhver tid ret til at indlevere afhandlinger, kritikker og deslige.

Skriftlige arbejder kan indsendes enten af et enkelt medlem eller som et arbejde af flere medlemmer.

Ethvert skriftligt arbejde kan indsendes anonymt; dog skal forfatteren (forfatterne) skriftligt navngive sig til formanden. Vedr. besvarelse af prisspørgsmål se dog § 16.

§ 14.

Offentliggørelse af selskabets arbejder finder som regel sted i “Tidsskrift for Søvæsen” (jf. § 15).

Når et foredrag er afholdt eller en afhandling oplæst, kan arbejdet offentliggøres med forfatterens samtykke. Offentliggørelser i selskabets navn kan kun finde sted efter herom foretagen afstemning i selskabet.

Diskussioner kan offentliggøres efter afstemning i selskabet. Det påhviler dog formanden efter samråd med de enkelte deltagere i diskussionen at udelukke sådanne indlæg eller dele af samme, hvis offentliggørelse må anses for mindre betimelig.

Når et i selskabet af medlemmerne forelagt arbejde er offentliggjort af selskabet, kan forfatteren (forfatterne) kun med bestyrelsens samtykke lade det offentliggøre andetsteds.

Når et i selskabet af medlemmerne forelagt arbejde ikke er blevet offentliggjort af selskabet, må forfatteren (forfatterne) ved offentliggørelse heraf ikke henvise til, at arbejdet har været meddelt i selskabet, medmindre dette ved afstemning giver sit samtykke dertil.

§ 15.

“Tidsskrift for Søvæsen” udgives af Søe-Lieutenant-Selskabet og udkommer som regel hver anden måned.

Det redigeres overensstemmende med selskabets formål. Tidsskriftet skal desuden bestræbe sig på at få bidrag også fra personer uden for selskabet, hvis ord og kundskaber kan gavne vores søvæsens forskellige grene.

Tidsskriftet redigeres af en af selskabet for 1 år ad gangen valgt redaktør (jf. § 25).

Et redaktionsudvalg (jf. § 26) assisterer redaktøren ved tilvejebringelse af stof samt med at holde tidsskriftet ajour med udviklingen for det speciale, de enkelte medlemmer af redaktionsudvalget repræsenterer.

Tvivlsspørgsmål opstående mellem redaktøren og forfatteren eller andre personer i anledning af tidsskriftets redaktion henvises til et voldgiftsråd (jf. § 28).

Selskabet giver tidsskriftet et årligt tilskud for hvert medlem i selskabet. Tilskuddets størrelse fastsættes på forsamlingsårets første møde (jf. § 32).

PRISSPØRGSMÅL

§ 16.

Selskabet fremsætter årligt prisspørgsmål over emner, hvis belysning må anses for at være i overensstemmelse med selskabets formål. Prisspørgsmålenes antal må som regel ikke være under 3, og mindst eet af dem skal være affattet således, at der ikke kræves specialuddannelse for at besvare det.

Til affattelse af prisspørgsmålet samt til deltagelse i den senere endelige bedømmelse af de indkomne besvarelser nedsættes i marts måned et udvalg på 3 medlemmer, hvoraf den ene er formand.

Dette udvalg benævnes “bedømmelsesudvalget”.

På et af de første møder i det efterfølgende forsamlingsår fremsætter udvalget forslag til prisspørgsmål og fremkommer samtidig med en nærmere motivering for de foreslåede emneområder. På det følgende møde sættes forslagene til afstemning i selskabet.

Derefter vælges et udvalg, der skal behandle og kritisere de besvarelser, der måtte indkomme på de fremsatte prisspørgsmål. Udvalget skal bestå af 3 medlemmer, hvoraf den ene er formand.

Dette udvalg benævnes “behandlingsudvalget”.

Til hvert udvalg vælges 3 suppleanter, som indtræder i udvalget, såfremt tjenstlige eller andre særlige grunde foranlediger forfald blandt udvalgenes medlemmer.

Besvarelser af prisspørgsmål indsendes til selskabets formand i løbet af det påfølgende kalenderår. Besvarelserne indsendes anonymt, men skal være forsynet med et mærke og ledsaget af en lukket kuvert, der bærer samme mærke, og hvori forfatterens navn findes angivet.

Efterhånden som besvarelser indkommer, tilstilles de behandlingsudvalget, og udvalget supplerer sig derefter med 2 medlemmer for hvert af de besvarede prisspørgsmål; de pågældende skal besidde specialviden inden for besvarelsernes emne. Disse medlemmer må ikke vælges blandt de ovennævnte suppleanter.

Hver besvarelse skal således behandles af 5 medlemmer.

Kommer behandlingsudvalget til den anskuelse, at en besvarelse ikke er egnet til videre behandling i selskabet, gives der selskabets formand en motiveret redegørelser herfor.

Efter at have gjort sig bekendt med behandlingsudvalgets indstilling afgør bedømmelsesudvalget og selskabets formand derefter ved afstemning, om den pågældende besvarelse skal antages eller ej.

Såfremt ovennævnte afstemning afgør, at en besvarelse ikke skal viderebehandles, bryder formanden kuverten med navnet på indsenderen og tilbagesender besvarelsen til ham med en meddelelse om den trufne afgørelse.

Denne afgørelse er endelig og kan ikke gøres til genstand for yderligere behandling i selskabet.

Efter at fristen for indlevering af årets besvarelser er udløbet, og efter at selskabets medlemmer har haft lejlighed til at blive bekendt med de besvarelser, der skal viderebehandles, og med de afgivne betænkninger, oplæses eller refereres samt diskuteres besvarelserne og kritikudvalgets betænkninger under ledelse af selskabets formand.

Ønsker forfatteren selv at deltage i diskussionen om sin besvarelse, kan selskabets formand bryde anonymiteten før diskussionens begyndelse. Såfremt forfatteren måtte ønske det, kan han ved diskussionen af sin besvarelse lade sig repræsentere ved indtil 3 for formanden anmeldte medlemmer.

Når diskussionen er endt, afgør bedømmelsesudvalget og selskabets formand ved afstemning, på baggrund af besvarelsens behandling i selskabet, hvorvidt en besvarelse skal prisbelønnes eller ikke, og fastsætter den eventuelle præmies art. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Denne afgørelse er endelig og kan ikke gøres til genstand for yderligere behandling i selskabet.

Søe-Lieutenant-Selskabets medalje i guld, sølv eller bronze anvendes til præmier for besvarelse af prisspørgsmål.

For besvarelse af prisspørgsmål, der er tilkendt selskabets præmie, gives en belønning af “Det Tegnerske Legat” i henhold til bestemmelserne i legatets fundats.

Dersom der samme år tilkendes flere besvarelser præmie af samme art, afgør bedømmelsesudvalget og selskabets formand, på samme måde som ved bedømmelse af besvarelser af prisspørgsmål, hvilke af disse besvarelser, der skal tildeles “Det Tegnerske Legats” belønning.

Navnene på forfatterne til de prisbelønnede arbejder skal offentliggøres umiddelbart efter udvalgets afgørelse.

Manuskripterne til de antagne arbejder skal indgå i selskabets arkiv. De kan offentliggøres efter selskabets beslutning og i øvrigt efter reglerne i § 14.

Selskabets bestyrelse kan yde en pengesum som godtgørelse for forfatterens udgifter, uanset om hans besvarelse er antaget eller ikke.

§ 17.

Søkrigsspil afholdes efter bestyrelsens nærmere bestemmelser. Til orientering for selskabets medlemmer forelægges efter omstændighederne en redegørelse for de i et forsamlingsår afholdte søkrigsspil.

SELSKABETS EMBEDSMÆND

§ 18.

Selskabets bestyrelse består af:

En formand, en næstformand og en regnskabsfører.

Bestyrelsen er ansvarlig for, at selskabets anliggender varetages på bedste måde og skal våge over selskabets interesser og lovenes overholdelse.

§ 19.

Til medlemmer af bestyrelsen kan kun vælges kaptajnløjtnanter og premierløjtnanter, som har været medlemmer af selskabet i mindst 2 år.

Medlemmer af bestyrelsen vælges på forsamlingsårets sidste møde og for 1 år ad gangen regnet fra det 2. møde i det kommende forsamlingsår.

Ved samme lejlighed vælges to suppleanter til at overtage næstformandens og regnskabsførerens forretninger ved forekommende forfald.

Bestyrelsen kan genvælges, men har nogen været medlem af bestyrelsen i 2 år, kan han nægte at modtage genvalg.

Er formanden fraværende ved et enkelt møde, overtager næstformanden midlertidigt hans forretninger; er han fraværende for længere tid, bestemmer selskabet, om en anden formand skal vælges.

Medlemmer af bestyrelsen kan ikke vælges til noget udvalg.

Når nye medlemmer af besyrelsen er valgte, er de pligtige til at efterse, om alt overleveres dem i tilbørlig orden af de fratrædende. Efter den fornødne revision forsyner de alle 3 i forening regnskabsbøger og protokoller med deres underskrifter og fornødne bemærkninger. Forefundne mangler anmeldes til selskabet af formanden.

Bestyrelsen bestyrer Willemoes-fondet, Olfert Fischerfondet, Søe-Lieutenant-Selskabets fond til oplysningsarbejder i forsvarsagen, Det Søe-Militaire Kaart-Archiv og Bibliotheks-Selskabs fond, Det Tegnerske Legat, Kaptajn Alf Trolles og Hustrus Legat samt Søløjtnant Gregers Bojesens mindelegat og Søe-Lieutenant-Selskabets Jubilæumsfond.

§ 20.

Bestyrelsen har ret til blandt medlemmerne at antage en lønnet sekretær samt en lønnet arkivar, som under bestyrelsens tilsyn og ansvar forestår forretningernes daglige udførelse.

§ 21.

Formanden våger over skik og orden i selskabet, såvel i henseende til forretninger som til lovens overholdelse; han påtaler enhver uorden samt håndhæver hvert medlems såvel som hele selskabets rettigheder. Det påhviler særligt formanden som pligt at søge at fremkalde en livlig virksomhed fra medlemmernes side.

Han underetter på den mest hesigtsmæssige måde medlemmerne om, når møder skal finde sted; han sætter og hæver disse samt bestemmer forretningsordenen, hvor denne ikke er angivet i lovene.

Han kan, når han anser det fornødent, sammenkalde til møde til enhver tid.

Formanden leder møderne og giver ordet til den, der begærer det; dog har han ret til at nægte og fratage den ordet, der efter hans skøn misbruger det.

Hvor det gøres nødvendigt, stiller han til afstemning alt, hvad der angår det enkelte mødes forhandlinger.

Han må ikke uden gyldig grund gå uden for den fastsatte dagsorden.

Han bestemmer enten selv, eller i forening med de andre medlemmer af bestyrelsen, om afhandlinger, meddelelser eller forespørgelser egner sig til behandling i selskabet.

Under særlige forhold kan han sammenkalde grupper af selskabets medlemmer til forhandling. På disse møder kan ikke vedtages beslutninger, der er bindende for selskabet.

Han holder liste over medlemmerne, deres af- og tilgang.

Han offentliggør efter hvert forsamlingsårs afslutning en kortfattet årsberetning over selskabets virksomhed.

§ 22.

Næstformanden er formanden behjælpelig ved udførelsen af dennes forretninger.

Han overtager formandens pligter og rettigheder, når denne for en kort tid er fraværende.

Han har ansvaret for, at forhandlingsprotokollen føres.

§ 23.

Regnskabsføreren bestyrer selskabets indtægter og udgifter i overensstemmelse med lovene og de af selskabet eller formanden tagne bestemmelser. Han har ansvaret for pengeregnskabets førelse og holder bog over selskabets ejendele, som er under hans opsigt.

Han er ansvarlig for selskabets midler.

Ingen udgift har hjemmel uden formandens bemyndigelse.

Han påser, at der holdes bog over selskabets arkiv samt over alle udlån derfra til medlemmerne.

Han lader ethvert indtrædende medlem tilstille et eksemplar af lovene, samt et eksemplar af fundatsen for Søløjtnant Gregers Bojesens mindelegat.

§ 24.

Til at revidere årsregnskabet vælges på forsamlingsårets første møde blandt medlemmerne 2 revisorer samt en suppleant for disse.

Revisorerne og suppleanten kan genvælges.

§ 25.

Redaktøren for “Tidskrift for Søvæsen” (jf. § 15) vælges på forsamlingsårets første møde; hans funktionstid er kalenderåret, dog således, at han forestår udgivelsen af det efterfølgende januarhæfte.

Han har det juridiske ansvar over for presseloven og er ansvarlig over for selskabet for, at tidsskriftet redigeres overensstemmende med selskabets love og på økonomisk måde.

Ved årets begyndelse affatter redaktøren i forbindelse med formanden i selskabet et budget for tidsskriftets næste årgang,

hvor arkantal og honorarer fastsættes. Redaktøren aflægger hvert år beretning til selskabet om tidsskriftets virksomhed samt regnskab over indtægter og udgifter ved tidsskriftets udgivelse.

Ved hjælp af det af selskabet givne tilskud og tidsskriftets øvrige indtægter skal der bringes balance i regnskabet.

Fremkommer der et enkelt år et underskud på tidsskriftets regnskab, skal der budgettet for det efterfølgende år lægges således, at underskuddet indvindes. Fremkommer der et overskud på regnskabet, vil dette være at overføre til tidsskriftets konto for det følgende år.

Redaktøren lønnes af selskabet med et årligt honorar, hvis størrelse fastsættes af formanden for et år ad gangen. Honorarets størrelse meddeles af formanden på forsamlingsårets første møde (jf. § 32). For dette honorar er redaktøren forpligtet til at udføre alt med tidsskriftets udgivelse forbundet arbejde såsom korrekturlæsning, affattelse af det årlige indholdsregister m.m.

Den, der i redaktørens fravær fungerer som redaktør, modtager det redaktøren tilkommende honorar i forhold til den tid, han fungerer.

§ 26.

Redaktionsudvalget (jf. § 15) vælges på forsamlingsårets første møde. Redaktøren for “Tidsskrift for Søvæsen” er formand, og udvalget bør som regel bestå af højst 5 medlemmer. Ved valget, der er gældende for et år ad gangen, skal det tilstræbes at få de forskellige specialer inden for søværnet ligeligt repræsenteret. Som regel sammenkalder redaktøren redaktionsudvalget en gang hver måned for at drøfte stoffets fordeling samt øvrige spørgsmål tidsskriftet vedrørende.

Redaktøren foranlediger redaktionsudvalget suppleret, såfremt et eller flere af dets medlemmer er fraværende på grund af længere tids udkommando, sygdom eller lignende.

§ 27.

Samtidig med valg af redaktør og redaktionsudvalg vælges ét af redaktionsudvalgets medlemmer til som redaktørsuppleant midlertidigt at varetage redaktørens forretninger under dennes eventuelle fravær. Såfremt ingen frivillige hertil måtte findes blandt redaktionsudvalgets medlemmer, vælges redaktørsuppleanten blandt selskabets øvrige hjemmeværende medlemmer.

§ 28.

Voldgiftsrådet, der afgør tvivlsspørgsmål i forbindelse med tidsskriftets redaktion, består af formanden i Søe-Lieutenant-Selskabet som formand samt 2 af selskabets medlemmer, der vælges for et år ad gangen på forsamlingsårets første møde.

§ 29.

Der vælges på forsamlingsårets første møde et stående udvalg på 3 medlemmer så vidt muligt bestående af tidligere bestyrelsesmedlemmer.

Udvalgets opgave er over for bestyrelsen at fremsætte sådanne forslag, som efter udvalgets mening er egnede til at sikre kontinuiteten i selskabets arbejde samt at behandle spørgsmål, som af bestyrelsen henvises til udvalgets overvejelse.

FORRETNINGSORDENEN

§ 30.

Selskabets almindelige forsamlingsår begynder normalt i oktober og slutter med udgangen af marts. Som regel afholdes 8 – 10 møder om året. Selskabets regnskabsår er 1. oktober – 30. september.

§ 31.

Når færre end 15 medlemmer er tilstede, kan formanden udsætte mødet 1 kvarter; er antallet af tilstedeværende medlemmer derefter fremdeles mindre end 15, kan mødet aflyses.

§ 32.

På forsamlingsårets første møde er arbejderne følgende:

Formanden giver en oversigt over selskabets virksomhed i det forløbende år, anmelder af- og tilgang af medlemmer samt lader forelægge de reviderede regnskaber, som i mindst 8 dage skal have været tilgængelige for medlemmerne.

Redaktøren giver en oversigt over tidsskriftets virksomhed.

Formanden stiller forslag om størrelsen af indskuddet og det årlige kontigent og om selskabets tilskud til tidsskriftet samt meddeler størrelsen af det for det kommende kalenderår fastsatte honorar til redaktøren, sekretæren og arkivaren.

Formanden giver meddelelse om den ugentlige forsamlingsdag og mødetiden.

Der foretages valg af revisorer, revisorsuppleant, redaktør, redaktørsuppleant samt medlemmer af redaktionsudvalget, voldgiftsrådet for ” Tidsskrift for Søvæsen” samt endvidere det stående udvalg.

§ 33.

Forretningsordenen i de almindelige møder er:

Formanden anmelder, hvad der måtte være indkommet eller forefaldet siden sidste møde.

Formanden refererer om fornødent forhandlingerne i sidste møde. Derefter overgås til den af formanden bestemte dagsorden.Formanden meddeler dagsordenen for næste møde.

FORANDRINGER AF LOVENE

§ 34.

Såfremt der indkommer forslag til forandringer i lovene, afstemmes der først, hvorvidt et sådant forslag skal nyde fremme, og i bekræftende fald henvises dette til behandling af det stående udvalg, der efter sagens behandling afgiver betænkning samt fremsætter udvalgets forslag.

§ 35.

Om forslag til forandring af lovene kan afstemmes tidligst 8 dage efter, at udvalgets derom afgivne betænkning er forelagt selskabet.

Til vedtagelse af forandringer i lovene fordres ved afstemning en majoritet af 2/3 af de afgivne stemmer, dog mindst halvdelen af antallet af stemmeberettigede medlemmer.

§ 36.

I alle tilfælde, som ikke måtte findes omtalt i disse love, tager selskabet beslutning ved afstemning.

TILDELING AF SELSKABETS MEDALJE I GULD

§ 37.

Søe-Lieutenant-Selskabets medalje i guld kan gives til personer, der efter selskabets opfattelse i særlig grad har gjort sig fortjent dertil. Hvis bestyrelsen efter enstemmig beslutning ønsker at hædre en person med guldmedaljen, skal dette meddeles selskabet mundtligt af formanden. Mindst 8 dage efter at bestyrelsen har fremsat forslag derom foretages urafstemning. Til vedtagelse kræves tilslutning fra mindst halvdelen af selskabets stemmeberettigede medlemmer.